CODI D’ÈTICA.
COMPROMÍS

CODI D’ÈTICA. COMPROMÍS

  1. PRESENTACIÓ

   Des de la Direcció de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. creiem oportú sintetitzar en un document la nostra filosofia i els nostres valors, un document que anomenem Compromís.

   Esperem que pugueu conèixer i comprendre millor els valors de l’empresa i la relació de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. amb les nostres parts interessades.

   Les pàgines següents no s’han d’entendre com a normatives absolutes d’actuació, però sí com uns principis que han de prevaldre en cadascun dels nostres actes, comunicacions i tasques diàries.

   Confiem que cada empleat jutjarà segons el seu bon criteri cada situació i actuarà de la millor manera possible. Tots nosaltres hem de tenir sempre presents aquests valors i pautes.

  2. VALORS

   2.1 TREBALL BEN FET
   La nostra feina com a empresa és desenvolupar projectes/habitatges assequibles i de qualitat que satisfacin les expectatives dels nostres clients i donin resposta a les seves necessitats. Per això, cal desenvolupar la nostra activitat oferint el millor de cadascun de nosaltres.

   2.2 TREBALL EN EQUIP
   L´experiència ens ha demostrat que els èxits no són d´un, sinó del resultat d´un bon treball en equip, una bona comunicació, respecte, una relació de confiança i una actitud col·laboradora per part de tots els membres de l´equip per aconseguir un objectiu comú.

   2.3 INNOVACIÓ
   Sens dubte és l’element motivador i genera valor afegit que ens fa avançar com a empresa i com a professionals. Innovació no sols en el desenvolupament dels nostres projectes sinó en tots els àmbits de l’empresa.

   2.4 COMPROMÍS
   Compromís és la relació que es crea amb totes les parts implicades a l’empresa: companys, equip, cap. Requereix il·lusió, participació, posar en pràctica totes les nostres capacitats per assolir l’èxit.

  3. COMPROMÍS AMB LES NOSTRES PARTS INTERESSADES

   La nostra companyia té relació, per la seva activitat o per la seva ubicació, amb uns determinats col·lectius que aquí qualifiquem com a LES NOSTRES PARTS INTERESSADES.

   Algunes d’aquestes parts interessades estan vinculades per motius econòmics (subministradors, treballadors…), d’altres per temes socials (mitjans de comunicació, entitats educatives del nostre entorn…) i d’altres per aspectes mediambientals.

   En aquest Codi d’Ètica COMPROMÍS explicarem quina és la nostra voluntat d’actuació davant d’aquestes parts i alhora que n’esperem, fent especial èmfasi a un col·lectiu clau: el nostre equip* recullen els compromisos que METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. assumeix amb les parts interessades:

   3.1 EQUIP I ACCIONISTES

   Els membre de l’equip de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. són el veritable cor de la companyia. Són els que transmeten i fomenten els valors de l’empresa i els primers que s’han d’adherir als valors i les actituds d’aquest COMPROMÍS.

   Per això, és important que en cas que qualsevol dels que treballen a METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. detecti qualsevol acte que vulneri aquests principis ètics ho notifiqui al seu responsable directe.

   3.2 RELACIONS AMB ELS SUBMINISTRADORS

   Desitgem que les relacions amb els nostres subministradors** siguin duradores i beneficioses per a ambdues parts. Aquestes relacions es regeixen pels principis d’honestedat i integritat i la seva elecció dependrà del seu mèrit i capacitat, tenint en compte la relació entre la qualitat del producte o el servei ofert i el cost d’aquest.

   Esperem:

   • Poder afavorir i/o donar suport a les ofertes de les empreses col·laboradores o el comportament de les quals respecti els nostres propis valors i principis, quan aquestes estiguin en igualtat de condicions que les seves competidores.
   • Poder mantenir relacions cordials i duradores, respectant els interessos privats.
   • Poder exigir-los en els seus serveis la màxima qualitat sent sempre competents quant a qualitat, innovació, cost i fidelitat respectant sempre el compromís de confidencialitat contret amb METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L.
   • Facilitar-los tota la informació o documentació de manera clara i amb el temps necessari perquè puguin desenvolupar la seva feina.
   • Que siguin honestos i íntegres a la seva feina com nosaltres ho serem amb ells.
   • Que compleixin amb la legislació vigent al país que operen.

   I ens comprometem a evitar els litigis innecessaris, proposant i acceptant arbitratges per tercers.

   3.3 MERCAT: Clients i Competència

   La nostra voluntat és treballar cada dia per oferir als nostres clients millors projectes.

   • Compromís amb els nostres clients: El nostre compromís principal amb els nostres clients és la seva satisfacció. Per això desenvoluparem millors projectes, que compleixin les seves expectatives. Amb ells volem establir relacions de confiança, basades en una comunicació transparent, uns projectes de qualitat i una atenció personalitzada.
   • Relacions amb la competència: Respectem el lliure mercat i actuem segons les lleis i normatives que hi actuen. Així mateix, no limitarem les accions de la competència ni crearem informacions falses o equívoques dels nostres competidors, ni cercarem informació per vies il·legals.

   Actuarem sempre amb honradesa i ens sotmetrem a l’ordenament jurídic aplicable a cada moment, especialment quant a normes reguladores de la competència.

   Així mateix, prendrem les mesures oportunes quan la competència no respecti la normativa aplicable o no actuï correctament, acceptant o proposant acudir a fórmules d’arbitratge per tercers per resoldre interpretacions o malentesos.

   3.4 ENTORN

   Entenem que formem part d´un entorn, tant social, econòmic i ambiental. La nostra voluntat és actuar sempre sota les normes establertes i amb actitud de millora, honestedat i implicació.

   SOCIETAT

   Som conscients que formem part de teixit social, especialment i per proximitat, de la zona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

   Ens comprometem a col·laborar activament amb aquest entorn que ens acull, a través de la FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE. També ens comprometem a col·laborar quan ho considerem oportú amb activitats de caire social que considerem que generen valor.

   ENTORN AMBIENTAL

   La nostra activitat té un impacte sobre el medi ambient. Per això, METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. porta anys treballant per a millorar els nostres projectes per tal de minimitzar aquest impacte i col·laborar al màxim en el desenvolupament sostenible (per exemple, certificacions energètiques). Una de les nostres principals actuacions en aquest sentit és el desenvolupament d’edificis respectuosos amb el medi ambient perquè els nostres clients facin un menor impacte al medi ambient.

   L’ADMINISTRACIÓ

   Resulta extremadament important per a METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. el compliment dels compromisos contractuals amb l’administració, així com de la normativa legal aplicable.

   La conducta dels empleats als requeriments efectuats per qualsevol organisme de l’Administració respondrà als principis de transparència i col·laboració.

   Tots estem obligats a seguir les normes i lleis locals i nacionals, i aquelles internacionals, que siguin aplicables als països que es puguin realitzar projectes en un futur.

   L’Organització s’acollirà a les disposicions establertes per l’Organització Internacional del Treball rebutjant sempre, i en qualsevol circumstància, el treball infantil i/o el treball forçós als països on operi i no hi hagi legislació específica.

   És obligació de cadascun dels treballadors conèixer les lleis i regulacions socials aplicables a la seva àrea de treball i estar informats dels possibles canvis, modificacions o novetats.

   Cap fita, objectiu o benefici econòmic no pot dur a terme la violació de cap de les lleis aplicables a l’Organització.

   COMUNICACIÓ GENERAL

   METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. comunicarà mitjançant les seves xarxes socials, (web, Instagram, …) quan ho consideri oportú, novetats de l’organització o activitats que l’empresa doni suport.

   El nostre compromís és oferir informació real, correcta i transparent davant de qualsevol situació.

  4. COMPROMÍS AMB ELS DRETS FONAMENTALS

   4.1 RESPECTE A LA INDIVIDUALITAT

   Cadascuna de les persones que formen METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. ha estat seleccionada per les seves qualitats i virtuts: formació, experiència i actitud.

   Els resultats de la nostra empresa són suma i combinació de les individualitats de cadascun de nosaltres. Ser diferent és positiu i enriquidor per a l’organització. Les individualitats són un valor per a l’empresa i l’enteniment mutu d’aquestes, un actiu molt valuós, especialment en un moment en què es preval la Innovació.

   Cap empleat té dret a molestar, ofendre cap altre per qualsevol raó i/o sota cap circumstància. La vida personal de cadascú és estrictament privada i ha d’estar al marge de qualsevol judici.

   4.2 IGUALTAT D’OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ

   Els empleats de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. hem de basar el nostre comportament en el principi d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, i no es pot establir cap discriminació per raó de sexe, raça o origen ètnic, nacionalitat, religió, edat, orientació sexual, pensament , costum, discapacitat, entre d’altres.

   METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. respecta el dret dels treballadors a associar-se, organitzar-se o negociar col·lectivament sense que per això es produeixi cap discriminació.

   4.3 PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT O INTIMIDACIÓ

   METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. desitja mantenir un ambient lliure de qualsevol conducta susceptible de ser considerada assetjament o intimidació, tant al centre de treball, com als viatges de negoci o esdeveniments socials relacionats amb l’activitat laboral.

   S’entén per assetjament o intimidació, qualsevol comportament no desitjat que atempti contra la dignitat de la persona, creant un entorn hostil, intimidatori, degradant o ofensiu.

   Si alguna persona se sent pressionada, criticada o ofesa per una altra, ho ha de manifestar i és obligació de cadascú denunciar qualsevol ofensa, maltractament o fins i tot assetjament tant físic com psíquic al seu responsable directe.

   En cas de produir-se qualsevol cas d’assetjament o d’intimidació, METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. prendrà les mesures legals oportunes per sancionar aquesta conducta.

   4.4 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
   AMBIENT DE TREBALL:

   METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. té la voluntat i el desig d’oferir a cada un dels seus treballadors el millor ambient de treball possible. vegada, cadascú de nosaltres té l’obligació de col·laborar i mantenir les instal·lacions en les millors condicions possibles, així com contribuir a qualsevol millora que cregui convenient. D’aquesta manera, hem de mantenir el nostre espai (despatx, taula, objectes personals…) net i ordenat, devent:

   • No menjar als espais o àrees de treball no reservats a aquest efecte, a excepció de petits snacks.
   • No deixar begudes obertes a prop d’equips elèctrics. S’han de poder tancar sempre.
   • No deixar objectes que puguin interferir en les accions diàries o entorpir el pas, especialment sortides d’evacuació i equips contra incendis.
   • Deixar les sales comunes o compartides com s’han trobat.

   SEGURETAT LABORAL

   Els treballadors estem obligats a seguir les normes de seguretat establertes per METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. i a utilitzar mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresa. Això inclou utilitzar correctament els dispositius de seguretat i no posar-los fora de funcionament.

   L’empresa té per objectiu la promoció de la millora de les condicions de treball dirigides a elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut, comprometent-se a facilitar als empleats la formació adequada en matèria de seguretat laboral, subministrar els equips de protecció necessaris i supervisar i informar els treballadors de qualsevol situació de risc, per poder garantir al treballador una seguretat absoluta.

   S’espera que tots i cadascun dels treballadors de l’Organització cooperi amb l’empresa perquè aquesta pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut.

   Hem de comunicar qualsevol situació de perill, estat de no conformitat o oportunitat de millora relativa a la seguretat i salut laboral, al nostre superior jeràrquic i al responsable de Prevenció de Riscos Laborals per solucionar-la.

   COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

   Tota activitat industrial provoca efectes nocius al medi ambient. Per reduir l’impacte negatiu que produeixen les seves activitats i productes sobre el medi, ens comprometem a:

   • Complir les lleis i normes en matèria mediambiental, anticipant-nos, en la mesura que sigui possible, a la seva entrada en vigor.
   • Desenvolupar projectes més respectuosos amb el medi ambient.

   A la nostra activitat diària, hem d’actuar sobre la base del principi de respecte al Medi Ambient, tenint sempre present que la voluntat de l’empresa és minimitzar el màxim els residus generats.

   És responsabilitat de tothom comunicar qualsevol incidència o opció de millora que pogués tenir un impacte sobre el medi ambient, així com seguir les directrius marcades per l’Organització en aquest àmbit.

  5. COMPROMÍS AMB L’ORGANITZACIÓ

   5.1 RESPONSABILITATS PROFESSIONALS

   Conscients que METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. té el ferm compromís d’invertir en l’aprenentatge personal i professional de cadascun dels seus treballadors d’acord amb el seu lloc de treball o evolució futura dins de l’Organització, s’espera que cadascú de nosaltres es comprometi amb totes i cadascuna de les responsabilitats que li han assignat, complint els objectius previstos i els timings establerts.

   Quan aquestes no es puguin fer, és obligació de tots i cadascun de nosaltres, notificar-ho a les persones implicades o que poguessin veure el seu treball afectat.

   La nostra cultura professional està orientada cap a la feina per responsabilitats i objectius. Per aquest motiu i per contribuir a una millora de la conciliació de la vida privada i professional, s’ha realitzat en els darrers anys una flexibilització més gran de l’horari.

   5.2 CONFIDENCIALITAT / COMUNICACIÓ

   Tots els treballadors de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L., al llarg de la relació laboral, podem tenir accés a informació confidencial de l’empresa.

   S’entén com a informació confidencial i constitueixen secret d’empresa, entre d’altres: processos interns, projectes, dades comptables, recursos productius, previsions de vendes, dades d’inversions… tota informació de l’empresa.

   Els treballadors de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. hem de ser cautelosos, prudents i discrets amb aquesta informació. Un mal ús o pèrdua d’aquesta pot ser altament perjudicial per a la companyia. En cas de dubte, consulteu amb superior jeràrquic.

   De la mateixa manera, quan mantinguem relacions laborals amb terceres persones o empreses, ens hem d’assegurar que no puguin revelar informació confidencial de l’Organització mitjançant contracte fixat amb aquesta finalitat.

   Cal tenir en compte que el compromís de confidencialitat adquirit per tots i cadascun dels treballadors en el moment de la seva incorporació persisteix en extingir-se la relació laboral. METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. prendrà les mesures que consideri oportunes, quan no es respecti aquesta confidencialitat o se’n faci un mal ús.

   5.3 BON ÚS DE DADES PERSONALS

   METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. compleix amb la normativa de la LOPD per a la gestió i tractament de les dades de caràcter personal.

   Alguns col·lectius de l’empresa són per les seves responsabilitats gestors i usuaris d’aquestes bases de dades. El contingut d’aquestes bases és propietat de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. i només es podrà utilitzar per a les comunicacions i activitats de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. i s’haurà d’adequar sempre a la LOPD.

   Cap persona no podrà utilitzar aquestes dades per activitats que no siguin de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L.

   5.4 CONFLICTE D’INTERESSOS

   Cal evitar qualsevol situació en què els interessos personals dels treballadors puguin entrar en conflicte amb els interessos de l’Organització.

   D’aquesta manera, cal prendre les decisions que requereixi el nostre lloc de treball tenint en compte única i exclusivament els interessos de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. evitant que els interessos personals o familiars poguessin influir conscientment o inconscientment en la presa objectiva de decisions i perjudicar els interessos de la nostra empresa.

   L’empresa en cap cas no es comprometrà o recolzarà cap grup polític, partit o grup de pressió, ni oferirà el seu suport per conservar o augmentar el seu negoci.

   5.5 REGALS I COMPENSACIONS

   En el marc de les relacions amb els nostres clients i/o subministradors, no acceptarem o oferirem regals que sobrepassin el valor raonable dels habituals a la presa de negocis (material d’ús intern, accions de relacions públiques o regals característics de l’època nadalenca). Hem d’evitar qualsevol tipus de pràctica que pugui restar llibertat de decisió o interferir en el desenvolupament de les relacions comercials amb els clients, subministradors o suposar un tracte de favor per part d’organismes de l’Administració.

   METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. considera deshonestes o poc honestes les pràctiques següents:

   • Oferir a clients o proveïdors condicions fora dels contractes aprovats que puguin implicar un benefici o un lucre personal.
   • Acceptar o donar regals en metàl·lic.
   • Acceptar o donar regals a clients, tret de les promocions comercials degudament establertes.
   • Acceptar o donar regals a/de funcionaris públics.
   • Rebre pagaments o regals de subministradors, agents o representants que puguin influir en la presa de decisions.
   • Atorgar o rebre honoraris per serveis a terceres parts realitzats amb fins poc transparents o on no es puguin demostrar la proporcionalitat dels honoraris amb els serveis prestats.

   5.6 BON ÚS DELS ACTIUS

   Els actius de l’empresa són per a ús exclusiu dels empleats de l’Organització, en l’exercici de la seva activitat laboral. No estan destinats a un ús privat, per la qual cosa l’empresa es reserva el dret de comprovar-ne els continguts en el cas que es consideri necessari, podent realitzar controls aleatoris, donant des d’ara els treballadors que subscriuen aquest COMPROMÍS autorització per fer-ho .

   Considerarem com a actius de l’empresa, entre altres, ordinadors, portàtils, programes informàtics, impressores, accés a internet, el correu electrònic, inclosos els comptes assignats a cada empleat, càmeres fotogràfiques, telèfon, faxos, material d’oficina, mobiliari d’oficina, informació interna o qualsevol altra eina que se’ns hagi cedit o que utilitzem a la nostra feina diària o de forma esporàdica.

   És responsabilitat de cadascú fer-ne un bon ús i mantenir-los en bon estat, salvaguardar-los de possibles pèrdues o furts i avisar el responsable quan no estiguin en perfectes condicions.

   5.7 XARXES SOCIALS I WEB
   Som conscients que les noves tecnologies en comunicació han modificat la manera que tenim de relacionar-nos, interactuar al nostre entorn i generar continguts. Tenint en compte que els continguts publicats a la xarxa són complicats d’eliminar i gaudeixen de poca privadesa:

   • METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. es reserva el dret de poder publicar a les seves diferents webs o xarxes socials imatges i/o vídeos on participi l’equip de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. o part de l’equip dins d’una activitat que l’empresa hagi promogut respectant sempre els valors d’aquest compromís.
   • Esperem que cadascú apliqui el sentit comú a les opinions que es puguin realitzar a les xarxes socials sempre que es pugui vincular el perfil professional a la marca de l’empresa.

   Confiem que cada persona de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. valorarà abans de publicar i divulgar qualsevol imatge i/o vídeo vinculats a activitats de la companyia i/o on apareguin companys la seva difusió o no a les xarxes socials, respectant el desig de les persones que apareguin de la seva possible difusió i tenint en compte sempre els principis explicats en aquest Compromís.

  6. COMPROMÍS AMB EL CODI

   Aquest Codi d’Ètica intenta recollir els principis bàsics d’actuació que regeixen els comportaments del personal i l’Organització en les tasques diàries.

   Amb aquest compromís, METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. s’adhereix al compliment del que disposen les Convencions de l’Organització Internacional del Treball número 29, 87, 98, 105, 111, 138 i 182 que afecten: treball forçós, edat mínima per treballar, llibertat sindical, discriminació i explotació.

   Aquest Codi d’Ètica és aplicable a totes i cadascuna de les persones que formen part de l’Organització dins l’àmbit de l’empresa i quan fora d’aquesta estiguin realitzant accions promogudes per aquesta, i el Comitè de Direcció és l’òrgan de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. responsable de la seva interpretació i compliment, així com estudiar i proposar solucions sobre les denúncies i conflictes que es produeixin per suposades faltes al Codi.

   És responsabilitat de tots i cadascun dels treballadors de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. respectar el codi i notificar les accions que el poguessin alterar o violar en algun sentit. En cas d’incompliment d’algun dels valors aquí manifestats, l’empresa es compromet a una actuació immediata, que constarà sempre d’una anàlisi exhaustiva i objectiu de les causes i les circumstàncies d’aquesta alteració i proposta de les mesures correctores pertinents.

   Esperem que aquest COMPROMÍS sigui respectat pels nostres proveïdors o qualsevol persona que pugui mantenir qualsevol contacte professional amb la nostra Organització en algun moment.

COMPROMÍS. CODI ÈTIC aprovat el febrer de 2023

METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. es compromet a una revisió constant d’aquest codi i a l’avaluació dels temes considerats aquí.

NOTES

* Entenem que l’Equip de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. el formen totes les persones que treballen a i per a METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L., tant el personal propi com les persones contractades per una altra entitat però que desenvolupen de forma habitual la seva activitat a METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L.

Preferim parlar d’equip per referir-nos a les persones que treballen a METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, S.L. perquè considerem que el significat d’equip va més enllà d’un contracte laboral. Equip és compromís, participació, implicació, cultura i filosofia de treball.

** Subministradors: qualsevol persona o entitat que ens proporciona un bé o un servei.