Metropolitan House aposta per una única plataforma tecnològica per accelerar la seva Transformació Digital

01/12/2022 Ibermatica365.com

Metropolitan House, coincidint amb la celebració del seu 20è aniversari, s’ha proposat accelerar la seva transformació digital fent èmfasi en l’optimització de tots els seus processos. Metropolitan House, com a gestora inmobiliaria cobreix tot el cicle de vida de la promoció: des de l’adquisició d’un solar, el desenvolupament tècnic del projecte arquitectònic, l’estudi econòmic de la promoció, la recerca de finançament, l’obtenció de llicències d’obres i la contractació de constructores, el seguiment del procés de construcció… fins a la comercialització i entrega dels habitatges.

Per al seu ambiciós projecte de digitalització, Metropolitan House comptarà amb la solució IB Real Estate d’Ibermática basada a la plataforma Microsoft Dynamics 365. Amb ella, unifica la dada que es treballa des de diferents àrees de l’empresa, homogeneïtzant la informació de tot el grup, i dona cobertura funcional amb vista a possibles noves línies de negoci, entre moltes altres avantatges.

Metropolitan House ha implantat la solució específica per a empreses de promoció immobiliària d’Ibermática IB365 Real Estate basada a la plataforma Microsoft Dynamics 365, i més concretament els productes MD365 Business Central i MD365 Sales, en diverses de les seves societats amb activitat de promoció i cooperatives. El projecte consta de dues fases d’execució, començant per la implantació de la solució a l’àrea Financera-Comptable, per després incorporar la resta de funcionalitats.

A partir de ahora, Metropolitan House puede operar con una plataforma tecnológica vanguardista que le permita acelerar la Transformación Digital de todos sus procesos de negocio, dando cobertura funcional al área de promoción y, de cara al futuro, a nuevas líneas de negocio de esta área y el de la construcción. Como comenta Jaime Angulo, Director Financiero de Metropolitan House, “nuestros profesionales contarán con una mejor herramienta para aumentar los niveles de servicio y ser más competitivos, contando con nuevos automatismos que nos permitan ser más eficientes y rentables”.

A partir d’ara, Metropolitan House pot operar amb una plataforma tecnològica avantguardista que permeti accelerar la Transformació Digital de tots els seus processos de negoci, donant cobertura funcional a l’àrea de promoció i, de cara al futur, a noves línies de negoci d’aquesta àrea i el de la construcció. Com comenta Jaime Angulo, Director Financer de Metropolitan House, “els nostres professionals comptaran amb una millor eina per augmentar els nivells de servei i ser més competitius, comptant amb nous automatismes que ens permetin ser més eficients i rendibles”.

Amb tot això, continua Angulo, “ens beneficiarem d´una simplificació dels processos, que ens permetrà unificar la dada que es treballa des de diferents àrees de l´empresa, i que fins ara gestionàvem de manera manual amb nombrosos Excel“.

Metropolitan House disposarà d´una única i completa plataforma tecnològica totalment actualitzada. Podrà homogeneïtzar i consolidar la informació de tot el grup, i facilitarà l’extensió del seu projecte empresarial, atès l’alt grau de cobertura funcional de les solucions d’Ibermática. A més, la companyia tecnològica aporta la seva flexibilitat i adaptabilitat a la metodologia de treball atès que Metropolitan House és una empresa innovadora en constant evolució i creixement.

 

 

IB Real Estate

IB Real Estate permet una Gestió 360 del cicle de vida de la promoció immobiliària integrant CRM i ERP per a simplificar i automatitzar la gestió de qualsevol empresa del sector, cobrint així la totalitat dels processos immobiliaris, de construcció, comercials, màrqueting, economicofinancers, gerencials, etcètera.

Ajuda a captar i gestionar clients digitals, fomentar les relacions, automatitzar processos de màrqueting gràcies a la potència de la seva solució CRM i, amb la funcionalitat ERP, permet millorar l’eficiència en la gestió de recursos i l’optimització de processos operatius, traduint-se en una capacitat d’anticipació més gran i una millor presa de decisions.

IB Real Estate inclou un conjunt d’aplicacions integrades per cobrir tots els processos de negoci i gestió amb una capacitat d’adaptació elevada a les necessitats de les empreses del sector immobiliari: automatització del màrqueting, gestió d’actius immobiliaris, control de projectes de promoció i construcció, gestió de clients i proveïdors, i gestió documental basada en Sharepoint.

L’ERP es recolza en Microsoft Dynamics 365 Business Central, el CRM a Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise i el vertical que completa tota la plataforma IB Building 365 Real Estate i dona cobertura als mòduls següents: Comptabilitat General, Gestió de proveïdors i clients, Gestió pressupostària, Gestió de tresoreria i bancs, Actius fixos, Projectes i Recursos, Promocions i unitats de venda, Clients potencials, Comptes i contactes, Oportunitats i preferències de compra i/o lloguer, Calculadora de pagaments, Memòria de qualitats i Documentació.

Podeu accedir a la notícia original i complerta publicada aibermatica365.com