Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS LA LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades)

METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.metropolitanhouse.com s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L..

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L..

Aquestes dades únicament es cedeixen a les entitats que sigui necessari cedir-les amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’usuari pot, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo l’usuari mateix a través de correu electrònic a: ruben@metropolitanhouse.com o a l’adreça: c/ de Galileu, núm. 336, baixos – 08028 Barcelona.

L’usuari manifesta que totes les dades que ha facilitat són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades i a comunicar els canvis a METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L..

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. tractem les vostres dades personals obtingudes a través del lloc web www.metropolitanhouse.com amb les finalitats següents:

  1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de metropolitanhouse.com,per mantenir la relació contractual, i també la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis previstos a metropolitanhouse.com.
  3. Remetre butlletins (newsletters), i també comunicacions comercials de promocions o publicitat de www.metropolitanhouse.com i del sector.

Us recordem que podeu oposar-vos a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment mitjançant un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori i és impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

 

Durant quant de temps es conserven les dades personals obtingudes?

Les dades personals proporcionades es conserven mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciteu la supressió i durant el termini en què es poguessin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

Legitimació:

El tractament de les vostres dades es realitza amb les bases jurídiques següents que el legitimen:

  1. La sol·licitud d’informació o la contractació dels serveis de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L., els termes i condicions dels quals es posen a la vostra disposició, en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que us informem i posem a la vostra disposició aquesta política de privacitat, que, un cop llegida, en cas d’estar-ne conforme, podeu acceptar-la mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, com és el marcatge d’una casella creada amb aquest objectiu.

En cas que no ens faciliteu les vostres dades o ho feu de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la vostra sol·licitud i ens serà totalment impossible proporcionar-vos la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

 

Destinataris:

Les dades no es comuniquen a cap tercer aliè a METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L., tret d’obligació legal.

 

Dades recopilades per usuaris dels serveis.

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

 

Retenció de dades de conformitat amb l’LSSI

METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-les a disposició dels jutges o tribunals o del ministeri que les requereixi.

La comunicació de dades a les forces i cossos de l’Estat es fa en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

 

Drets de propietat intel·lectual www.metropolitanhouse.com

METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, «know how» i resta de drets que tinguin relació amb els continguts del lloc web www.metropolitanhouse.com i els serveis que s’hi ofereixen, i també dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.metropolitanhouse.com sense el consentiment previ i per escrit.

 

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. tot i que siguin gratuïts o de disposició pública.

METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap tipus de dret o llicència pel servei contractat sobre el programari necessari per a la prestació del servei ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, a excepció dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests serveis.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L., i l’usuari té prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. i assumeix la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

 

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. i, en particular, de:

  • La utilització que sigui contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a judici de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L., sigui violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida o utilització de dades d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte de les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen ha veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’internet.

L’usuari ha d’indemnitzar METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. per les despeses que generi la imputació de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos els honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Protecció de la informació allotjada

METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, no obstant això, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les esmentades dades podrien haver estat suprimides o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa conforme a la complexitat i volum de la recuperació, sempre amb l’acceptació prèvia de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L.

 

Comunicacions comercials

En aplicació de l’LSSI, METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. no pot enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic, o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes comunicacions.

En el cas d’usuaris amb qui existeixi una relació contractual prèvia, METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. sí que està autoritzat per enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, un cop acreditada la seva identitat, pot sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

Política de privacidad

Protección de datos de carácter personal según la LOPD

CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L., en aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa que los datos personales que se recogen a través de los formularios del Sitio web: www.metropolitanhouse.com, se incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L.

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación, asesoramiento y otras  actividades propias de CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L.

Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta.

CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del  Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.

El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a: ruben@metropolitanhouse.com o en la dirección: Anglesola, 6 Plt Bj., C.P. 08014 – Barcelona (Barcelona).

El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L.

Finalidad del tratamiento de los datos personales:

¿Con qué finalidad trataremos tus datos personales?

En CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L., trataremos tus datos personales recabados a través del Sitio Web: www.metropolitanhouse.com, con las siguientes finalidades:

1. En caso de contratación de los bienes y servicios ofertados a través de www.metropolitanhouse.com, para mantener la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio.

2. Envío de información solicitada a través de los formularios dispuestos en www.metropolitanhouse.com.

3. Remitir boletines (newsletters), así como comunicaciones comerciales de promociones y/o publicidad de www.metropolitanhouse.com y del sector.

Te recordamos que puedes oponerte al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección indicada anteriormente.

Los campos de dichos registros son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar las finalidades expresadas si no se aportan esos datos.

¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o no solicites su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades legales por los servicios prestados.

Legitimación:

El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:

1. La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L., cuyos términos y condiciones se pondrán a tu disposición en todo caso, de forma previa a una eventual contratación.

2. El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos poniendo a tu disposición la presente política de privacidad, que tras la lectura de la misma, en caso de estar conforme, puedes aceptar mediante una declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado de una casilla dispuesta al efecto.

En caso de que no nos facilites tus datos o lo hagas de forma errónea o incompleta, no podremos atender tu solicitud, resultando del todo imposible proporcionarte la información solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios.

Destinatarios:

Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L., salvo obligación legal.

Datos recopilados por usuarios de los servicios

En los casos en que el usuario incluya ficheros con datos de carácter personal en los servidores de alojamiento compartido, CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. no se hace responsable del incumplimiento por parte del usuario del RGPD.

Retención de datos en conformidad a la LSSI

CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. informa de que, como prestador de servicio de alojamiento de datos y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la  Información y de Comercio Electrónico (LSSI), retiene por un periodo máximo de 12 meses la información imprescindible para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio. La retención de estos datos no afecta al secreto de las comunicaciones y sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública, poniéndose a disposición de los jueces y/o tribunales o del Ministerio que así los requiera.

La comunicación de datos a las Fuerzas y Cuerpos del Estado se hará en virtud a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

Derechos propiedad intelectual www.metropolitanhouse.com

CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. es titular de todos los derechos de autor, propiedad intelectual, industrial, “know how” y cuantos otros derechos guardan relación con los contenidos del sitio web
www.metropolitanhouse.com y los servicios ofertados en el mismo, así como de los programas necesarios para su implementación y la información relacionada.

No se permite la reproducción, publicación y/o uso no estrictamente privado de los contenidos, totales o parciales, del sitio web www.metropolitanhouse.com sin el consentimiento previo y por escrito.

Propiedad intelectual del software

El usuario debe respetar los programas de terceros puestos a su disposición por CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L., aun siendo gratuitos y/o de disposición pública.

CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. dispone de los derechos de explotación y propiedad intelectual necesarios del software.

El usuario no adquiere derecho alguno o licencia por el servicio contratado, sobre el software necesario para la prestación del servicio, ni tampoco sobre la información técnica de seguimiento del servicio, excepción hecha de los derechos y licencias necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados y únicamente durante la duración de los mismos.

Para toda actuación que exceda del cumplimiento del contrato, el usuario necesitará autorización por escrito por parte de CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L., quedando prohibido al usuario acceder, modificar, visualizar la configuración, estructura y ficheros de los servidores propiedad de CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L., asumiendo la responsabilidad civil y penal derivada de cualquier incidencia que se pudiera producir en los servidores y sistemas de seguridad como consecuencia directa de una actuación negligente o maliciosa por su parte.

Propiedad intelectual de los contenidos alojados

Se prohíbe el uso contrario a la legislación sobre propiedad intelectual de los servicios prestados por CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. y, en particular de:

• La utilización que resulte contraria a las leyes españolas o que infrinja los derechos de terceros.

• La publicación o la transmisión de cualquier contenido que, a juicio de CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L., resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo o difamatorio.

• Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere derechos de la propiedad intelectual de terceros.

• La recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso o contraviniendo lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.

• La utilización del servidor de correo del dominio y de las direcciones de correo electrónico para el envío de correo masivo no deseado.

El usuario tiene toda la responsabilidad sobre el contenido de su web, la información transmitida y almacenada, los enlaces de hipertexto, las reivindicaciones de terceros y las acciones legales en referencia a propiedad intelectual, derechos de terceros y protección de menores.

El usuario es responsable respecto a las leyes y reglamentos en vigor y las reglas que tienen que ver con el funcionamiento del servicio online, comercio electrónico, derechos de autor, mantenimiento del orden público, así como principios universales de uso de Internet.

El usuario indemnizará a CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. por los gastos que generara la imputación de la CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. en alguna causa cuya responsabilidad fuera
atribuible al usuario, incluidos honorarios y gastos de defensa jurídica, incluso en el caso de una decisión judicial no definitiva.

Protección de la información alojada

CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en sus servidores, sin embargo no se responsabiliza de la pérdida o el borrado accidental de los datos por parte de los
usuarios. De igual manera, no garantiza la reposición total de los datos borrados por los usuarios, ya que los citados datos podrían haber sido suprimidos y/o modificados durante el periodo del tiempo transcurrido desde la última copia de seguridad.

Los servicios ofertados, excepto los servicios específicos de backup, no incluyen la reposición de los contenidos conservados en las copias de seguridad realizadas por CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L., cuando esta pérdida sea imputable al usuario; en este caso, se determinará una tarifa acorde a la complejidad y volumen de la recuperación, siempre previa aceptación del usuario.

La reposición de datos borrados sólo está incluida en el precio del servicio cuando la pérdida del contenido sea debida a causas atribuibles a CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L..

Comunicaciones comerciales

En aplicación de la LSSI. CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. no enviará comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que
previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

En el caso de usuarios con los que exista una relación contractual previa, CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. sí está autorizado al envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, S.L. que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el usuario, tras acreditar su identidad, podrá solicitar que no se le haga llegar más información comercial a través de los canales de Atención al Cliente.