Projectes realitzats

RESIDENCIAL FONTSANTA PARK I
(Sant Joan Despí)

21 habitatges lliures amb clàusula de tanteig i retracte a favor de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per un període de 10 anys i d’un cost d’adquisició afegint-hi l’IPC des del moment de l’adquisició, amb sorteig davant notari.
FINALITZAT EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ.