Política
Ambiental

POLÍTICA AMBIENTAL DE METROPOLITAN HOUSE

A Metropolitan House, compromesos amb l’excel·lència en la gestió de qualitat i mediambiental, hem adoptat una política ambiental sòlida i proactiva. El nostre enfocament en la gestió ambiental es regeix per la norma UNE EN ISO 14001:2015, reflectint el nostre compromís de liderar amb l’exemple tant a les nostres operacions internes com als serveis que oferim als nostres clients.

 1. PROPÒSIT

  Aquesta Política Ambiental reflecteix el compromís de Metropolitan House amb el desenvolupament sostenible, la gestió ambiental responsable i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, integrant criteris d’Environmental, Social and Governance (ESG).

 2. COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT I L’AGENDA 2030

  Metropolitan House es compromet a:
  • Complir totes les lleis, regulacions i normatives ambientals aplicables.
  • Implementar pràctiques de gestió ambiental que compleixin o superin els estàndards establerts per la norma ISO 14001:2015.
  • Integrar consideracions ambientals a totes les decisions de negocis i processos operatius.
  • Promoure activament l’eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni.
  • Alinear les nostres operacions i estratègies amb els ODS, cercant contribuir activament a aconseguir aquests objectius globals.

 3. ÚS EFICIENT DE RECURSOS I ESG

  Ens enfoquem a:
  •  Reduir el consum de recursos naturals, incloent-hi energia i aigua.
  •  Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials.
  •  Implementar tecnologies i processos sostenibles, a totes les nostres operacions.
  •  Implementar pràctiques que promoguin l’ús eficient i sostenible de recursos, en línia amb els principis ESG.
  •  Fomentar la transició cap a energies renovables i la reducció de la nostra empremta de carboni, contribuint a l’ODS 7 (Energia Assequible i No Contaminant) i ODS 13 (Acció pel Clima).

 4. PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ

  Minimitzar la generació de residus i emissions contaminants.
  Gestionar adequadament els residus i subproductes per minimitzar impactes negatius al medi ambient.

 5. FORMACIÓ, CONSCIENCIACIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL

  Capacitar i conscienciar els nostres empleats sobre la importància de les pràctiques ambientals responsables alineades amb els ODS i criteris ESG.
  Fomentar una cultura de respecte i cura pel medi ambient entre tots els col·laboradors recolzant els ODS 4 (Educació de Qualitat) i ODS 17 (Aliances per assolir els Objectius).

 6. INNOVACIÓ I MILLORA CONTÍNUA

  Buscar contínuament oportunitats per millorar el nostre exercici ambiental i social, contribuint a l’ODS 9 (Indústria, innovació i Infraestructura)
  Innovar a les nostres operacions i serveis per ser més eficients i sostenibles contribuint a l’ODS 12 (Producció i Consum Responsable)

 7. COL·LABORACIÓ I COMUNICACIÓ

  Treballar en col·laboració amb clients, proveïdors i la comunitat per promoure la sostenibilitat ambiental.
  Comunicar de manera transparent les nostres polítiques, pràctiques i exercici ambiental a totes les parts interessades.

 8. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ

  Aquesta Política serà revisada periòdicament, almenys una vegada a l’any, per assegurar-ne la rellevància i l’efectivitat, i s’actualitzarà segons calgui per reflectir els canvis en la legislació, la tecnologia i les expectatives de les nostres parts interessades.

Aquesta política ambiental és la pedra angular dels nostres objectius ambientals i estableix els principis que han de ser adoptats per tots els membres del nostre equip a Metropolitan House.
Ens comprometem a millorar constantment tant el nostre exercici ambiental com el nostre sistema de gestió ambiental. Aquest enfocament de millora continuada ens permet no només mantenir-nos al dia amb els millors estàndards ambientals, sinó també ser líders innovadors en sostenibilitat.
Amb aquesta política, reafirmem el nostre compromís de ser una empresa que no només es preocupa per l’èxit empresarial, sinó també per la responsabilitat ambiental i el desenvolupament sostenible.

POLÍTICA AMBIENTAL aprovada el 10 de gener de 2024
Responsabilitat Social Corporativa
Metropolitan House BCN Residential S.L.